กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1. ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
2. คำขอรับรองหลักสูตร สถาบันการศึกษา
ชื่อ-สกุลผู้ขอ
ชื่อสถาบันการศึกษา (ภาษาไทย)
ชื่อสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่เลขที่ หมู่ที่
จังหวัด อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ มุลนิธิ/สมาคม (องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์) สถาบันการศึกษาเอกชน
ยกเลิก