ประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง)
คลิกเพื่ออ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบและเมินความรู้ความสามารถ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่ 1/2564
คลิกเพื่ออ่าน ประกาศเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คลิกเพื่ออ่าน
ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง การเยียวยาการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง)
คลิกเพื่ออ่าน
ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง การรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564
คลิกเพื่ออ่าน
ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ
 (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่ 2/2564
ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต
 เป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่ 2/2564
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัคร

กรอกข้อมูลสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ค. 64

รอการตรวจสอบคุณสมบัติ และแก้ไขข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 13 พ.ค. 64

ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร
หรือ Browser อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **

ตรวจสอบการสมัคร
พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :
 
เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (12 หลัก) :
ตรวจผลการสอบ
พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :
 
เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (12 หลัก) :