ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ESTA
หมายเหตุ : รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษหรือตัวเลข เท่านั้น ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
ความยาวของรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 8 หลัก
1. ขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ : เลือกพื้นที่จังหวัดที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะทำงาน
2. ขออนุญาตผู้ดำเนินการ : เลือกพื้นที่กรุงเทพ ฯ เท่านั้น
3. ขออนุญาตสถานประกอบการ : เลือกพื้นที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ