จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

พื้นที่ จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทั้งหมด จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จำนวนผู้ผ่านการรับรองผู้ให้บริการ จำนวนผู้ไม่ผ่านการรับรองผู้ให้บริการ
กราฟข้อมูลจำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

จำนวนการขออนุญาตสถานประกอบการ

พื้นที่ ประเภท : Day Care ประเภท : Restidential Home ประเภท : Nursing Home
อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาต อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาต อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาต