จำนวนการขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

พื้นที่ จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทั้งหมด จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จำนวนผู้ผ่านการรับรองผู้ให้บริการ จำนวนผู้ไม่ผ่านการรับรองผู้ให้บริการ
จำนวนการขออนุญาตผู้ดำเนินการ

จำนวนการขออนุญาตสถานประกอบการ

พื้นที่ ยื่นเรื่อง ประเภท : Day Care ประเภท : Restidential Home ประเภท : Nursing Home
รอดำเนินการ ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาต จำหน่าย รอดำเนินการ ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาต จำหน่าย รอดำเนินการ ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาต จำหน่าย

* รอดำเนินการ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสาร / การออกตรวจพื้นที่ / รอชำระเงิน

** จำหน่าย หมายถึง สถานประกอบการแก้ไขเอกสารไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด